Forumindex Ulmes Portal
Obsevera!! Detta är inte en publik websida. All aktivitet är loggad.
 
 HemHem   Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   AnvändargrupperAnvändargrupper  AlbumAlbum  Bli medlemBli medlem 
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Chat RoomChat Room     Logga inLogga in 

Kamera övervakning

 
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Nyheter
Föregående ämne :: Nästa ämne  
Författare Meddelande
admin
Gäst

InläggPostat: lör maj 19, 2007 5:29 am    Rubrik: Kamera övervakning Svara med citat

Kameraövervakning har länge varit ett starkt brottsförebyggande medel och har länge använts av företag för att skydda sin egendom. Dagens teknik tillåter dessutom att även privatpersoner med små plånböcker kan utnyttja tekniken.

Ett komplett övervakningssystem behöver en kamera och en skärm som tar emot och visar bilderna. Eventuellt kan man även ha någon inspelningsenhet för att lagra de bilder som filmas.

Vad säger lagen?
Krav på tillstånd.
Det finns inga krav på tillstånd, så länge kameran endast övervakar områden dit allmäeheten inte har tillträde. Inget tillstånd krävs heller för kameror som är riktade på ett sådant sätt att en identifiation är omöjlig även om dem är riktade mot ofentlig plats Översiktbilder över ofentliga platser är därför tillåtet utan tillstånd

Tydlig skyltning
Oavsett var kameraövervakningen sker måste man UPPLYSA om detta genomtydlig skyltning på övervakningsplatsen.
Till överst på sidan
admin
Gäst

InläggPostat: tis okt 28, 2008 6:13 pm    Rubrik: Grundläggande regler om Kameraövervakning Svara med citat

Grundläggande regler om Kameraövervakning

Regleringen kring kameraövervakning kan grovt uppdelas i olika regler beroende på om det som övervakas är ett område dit allmänheten har tillträde eller ej. Detta är således ej beroende av kamerans placering, utan av vad som registreras på bilden.


Dit allmänheten har tillträde

Tillstånd krävs om personen på bilden kan identifieras. Tillstånd beviljas av Länsstyrelsen. När länsstyrelsen bedömer om man ska ge tillstånd, fäster man avseende vid om övervakningen tar tillräcklig hänsyn till den enskildes personliga integritet.


Dit allmänheten inte har tillträde

Hit hör exempelvis skolor, arbetsplatser och bostadshus inomhus. Här krävs som huvudregel inget tillstånd, men om det gäller bilder där personer kan identifieras måste dock vissa regler följas. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen. Kameran får endast sättas upp för särskilda och berättigade ändamål, exempelvis för att öka tryggheten eller motverka stölder och annan brottslighet. Den som övervakas skall dessutom lämna sitt samtycke till övervakningen. Enligt ett fall från Datainspektionen har det ej varit tillräckligt med att skyltar satts upp på en byggarbetsplats för att informera om att övervakning skedde. Det finns således ett krav på ett uttryckligt samtycke (det finns dock undantag i 10§ PuL, se vidare nedan) . Observera att de flesta av dessa regler endast blir tillämpliga då bilderna lagrats på en dator med datum eller annan typ av registrering.

Nedan följer några exempel på mer konkreta frågeställningar och hur dessa hittills har bedömts.
Speciellt vad gäller arbetsplats

Gränsdragningen kan vara svår. Bara för att en skola ska ses som en arbetsplats medför det inte att skolgården generellt inte är en plats dit allmänheten inte har tillträde. Tillstånd krävs således för övervakning av skolgård.
Skall en bank-, post-, butikslokal eller en uttagsautomat övervakas gäller anmälningsplikt, detta oavsett om övervakning endast kommer ske då lokalen är stängd för allmänheten. Här finns krav på att syftet med övervakningen är att förebygga brott. För övervakning av en butikslokal finns dessutom ett krav på en skriftlig överenskommelse med skyddsombudet på arbetsplatsen.
I ett nytt beslut från Datainspektionen har man godkänt kameraövervakning av en arbetsplats för att undvika arbetsolyckor samt förhindra stöld av maskiner och fordon. Viktiga faktorer var att facket på företaget hade godkänt övervakningen eftersom hot och våld hade förekommit i samband med inbrott. De anställda hade dessutom informeras om övervakningen och skyltar hade satts upp på platsen. Vidare skulle bildmaterialet lagras i ett låst utrymme under högst en månad.
En arbetsgivare får behandla personuppgifter utan samtycke om någon av punkterna i 10 § är uppfyllda. Ett exempel på detta är om det är nödvändigt och intresset av att behandla uppgifterna är större än den anställdes intresse av att uppgifterna inte får behandlas. Hur en sådan intresseavvägning utfaller beror bl.a. på förhållandena på den aktuella arbetsplatsen. Arbetsgivarens intresse av att komma tillrätta med stölder på arbetsplatsen väger normalt tungt vid en intresseavvägning.
Vad gäller övervakning av utrymmen i en butik där integritetshänsyn gör sig starkt gällande, såsom ett omklädningsrum eller en provhytt kan kameraövervakning endast godkännas i undantagsfall, här måste man väga in andra möjligheter som kan finns för att förhindra brott.Speciellt vad gäller restaurang

Övervakning av serveringsyta får inte ske. Efter beviljat tillstånd från Länsstyrelsen kan man dock få övervaka restaurangens entré, garderob, kö utanför entrén samt bakom bardisken. Gäster som sitter vid bardisken och äter eller dricker får under inga omständigheter övervakas.


Speciellt vad gäller bostadshus

Även vid filmning av ett privat område måste tydlig skyltning om att området är kameraövervakat finnas. Övervakning av egen tomt är inte tillståndspliktig men man måste genom tydlig skyltning informera om övervakningen. Övervakning av egen tomt får inte överskrida tomtgränsen. Den övervakade grannen kan vända sig till polisen vid sådan överträdelse.

Tvättstuga som är avsedd för användning av hyresgäster, trappuppgång, källare eller vind i ett flerbostadshus anses inte som platser dit allmänheten har tillträde. Kameraövervakningen över dessa utrymmen får därför ske utan tillstånd. Vad gäller övervakning av garage får detta ske utan tillstånd om tillträdet till garaget sker med hjälp av nycklar eller passerkort. Tydlig skyltning om att kameraövervakning pågår måste dock finnas. Om tillträdet till garaget inte är begränsat på något sätt ses det som ett område dit allmänheten har tillträde och således krävs då tillstånd för att övervaka garaget. Ytterligare ett nytt ärende från Datainspektionen rör en bostadsrättsförening som fått godkänt att kameraövervakat källare, förråd och tvättstuga för att förhindra brott. De boende har informerats skriftligen och genom skyltning. Endast två medlemmar har tillgång till materialet som sparas en vecka och raderas allt eftersom hårddisken blir full.Övrigt

Ovanstående är allmänt giltigt, när det kommer till specifika frågor kan man komma till svåra gränsdragningsproblem då regleringen är ny, under utveckling och inte alla gånger konsekvent. Ledning kan fås om man tittar i praxis på hur man avgjort i tidigare fall. Det föreligger även åter förslag på förstärkning i lagstiftningen till ytterligare skydd för intrång i privata miljöer men det är för tidigt att dra några slutsatser av detta ännu. Tänk på att med sunda förnuftet kommer man långt.


Advokat Elias Martin


Rättskällor:
Författningar: Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning
Personuppgiftslag (1998:204)
Förarbeten: SOU 2202:110
Praxis: Kammarrätten, Mål nr. 3617-05
Beslut från Datainspektionen: Dnr 974-2006
Dnr 575-2006
Dnr 763-2005
Bra Hemsidor: www.datainspektionen.se
www.lst.se
Till överst på sidan
admin
Gäst

InläggPostat: sön dec 20, 2009 8:53 am    Rubrik: Vad säger lagen om allmän kameraövervakning? Svara med citat

Krav på tillstånd eller anmälan gäller endast kameraövervakning som sker med kameror som riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.

Kameraövervakning dit allmänheten inte har tillträde
Kameraövervakning av områden inom t ex företag, trappuppgångar i flerfamiljshus, hemmet (trädgård, gårdsplan, etc), processövervakning, m.m faller utanför dessa regler under förutsättning att allmänheten inte har tillträde. Är arbetsplatsen ansluten till en facklig organisation kan det dock föreligga skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med dem.

Webbkameror som visar översiktsbilder
Utanför dessa regler faller även kameror som är riktade på ett sådant sätt att en identifikation är omöjlig, även om de är riktade mot en offentlig plats. Kameror som visar sådana översiktsbilder på en webbplats behöver alltså inget tillstånd.

Tydlig skyltning
Oavsett var kameraövervakningen sker måste man upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen.


Läs mer hos Rixlex
Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1998%3A150&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW

Länsstyrelsen
Ansökan om tillstånd och anmälan sker till Länsstyrelsen i respektive län.
Länstyrelsen
http://www.lst.se/lst/
Till överst på sidan
admin
Gäst

InläggPostat: tis dec 16, 2014 9:04 am    Rubrik: Mera om kameraövervakning Svara med citat

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om användning av övervakningsutrustning (allmän kameraövervakning). Allmän kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.
I fråga om hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål gäller bestämmelserna om hemlig kameraövervakning i 27 kap. rättegångsbalken och lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott. Lag (2008:857).
2 § Med övervakningsutrustning avses i denna lag
1. TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning och separata tekniska anordningar för att behandla eller bevara bilder som tas upp av sådana utrustningar (övervakningskameror) samt
2. separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud som i samband med användning av övervakningskamera används för personövervakning (övrig övervakningsutrustning).Upplysningsplikt

3 § Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen skall särskild upplysning lämnas om detta.
Upplysningsplikten enligt första stycket inträder när övervakningsutrustningen sätts upp.
4 § Upplysning enligt 3 § behöver inte lämnas
1. om allmän kameraövervakning sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats utgöra skyddsobjekt, eller
2. vid allmän kameraövervakning som en polismyndighet utför vid automatisk hastighetsövervakning.

Första stycket 1 gäller inte för en byggnad, en annan anläggning eller ett område som används eller är avsedd för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.
Om det finns synnerliga skäl får undantag från upplysningsplikten i övrigt medges av länsstyrelsen. En ansökan om undantag ska vara skriftlig. I sådana ärenden tillämpas, om övervakningsutrustningen ska kunna riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde, 16 § andra stycket och 18 §. Länsstyrelsen ska i sitt beslut om undantag meddela de villkor som behövs.
Vad som sägs om undantag från upplysningsplikten i första och tredje styckena gäller inte avlyssning eller upptagning av ljud. Lag (2010:310).
Tillstånd
5 § Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera skall få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd behövs dock inte i fall som avses i 7-10 §§.
Under de förutsättningar som anges i 11 och 12 §§ är allmän kameraövervakning tillåten efter enbart anmälan.
6 § Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt beaktas hur övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas.Undantag från tillståndsplikten

7 § Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning
1. när övervakningen sker med en övervakningskamera som av trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,
2. vid övervakning som utförs av Trafikverket

a) vid vägtrafikövervakning eller
b) vid en sådan betalstation som avses i bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt och sker för att samla in endast sådana uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt enligt lagen ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som utförs av någon annan tunnelhållare än Trafikverket eller
4. när övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första stycket. Lag (2010:9Cool.

7 a § Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning i ett kasino enligt kasinolagen (1999:355), om övervakningen har till syfte att förebygga eller avslöja brott eller lösa tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet.
Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd. Lag (1999:359).
8 § En polismyndighet eller den som är räddningsledare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får bedriva allmän kameraövervakning utan tillstånd, om övervakningen är av vikt för att avvärja en hotande olyckshändelse eller för att begränsa verkningarna av en inträffad olyckshändelse. Lag (2003:788).
9 § En polismyndighet får bedriva allmän kameraövervakning utan tillstånd, om det av särskild anledning finns risk för att allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom kommer att utövas på en viss plats och syftet med övervakningen är att förebygga eller förhindra brott.
10 § Allmän kameraövervakning enligt 8 eller 9 § får ske under högst en månad utan att ansökan om tillstånd givits in till länsstyrelsen. Om ansökan gjorts inom en månad får övervakningen bedrivas utan tillstånd även till dess att länsstyrelsen har prövat ansökningen.
Anmälan
11 § En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för allmän kameraövervakning i en banklokal, en lokal hos ett kreditmarknadsföretag eller ett postkontor, i området omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal samt vid betalningsautomater eller liknande anordningar i anslutning till en sådan lokal, om
1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott och
2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik.

Med banklokal och lokal hos kreditmarknadsföretag avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Med postkontor avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs verksamhet i vilken ingår postverksamhet enligt postlagen (2010:1045).
Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan anordning för avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats på grund av misstanke om brott. Lag (2010:1047).
12 § En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för allmän kameraövervakning i en butikslokal, om
1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott,
2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik och
3. den som avser att bedriva övervakningen har träffat en skriftlig överenskommelse om övervakningen med skyddsombud, skyddskommitté eller en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

Med butikslokal avses en lokal, där konsumenter kan köpa varor eller tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra näringsställen. Vad som sägs om butikslokal gäller även i fråga om sådan bankverksamhet genom ombud eller postverksamhet som bedrivs i en butikslokal.
Endast bilder av kassaområdet och av in- och utgångar får behandlas eller bevaras utan tillstånd. Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd.Bevarande av material

13 § Vid allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får inte fler personer än som behövs för att övervakningen skall kunna bedrivas ha tillgång till behandlade eller bevarade bilder eller upptaget ljud. Materialet skall hanteras så att missbruk motverkas.
14 § Bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får bevaras under högst en månad, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre bevarandetid.
Första stycket gäller inte, om materialet
1. har betydelse vid utredning av brottslig verksamhet och antingen tagits upp av polismyndighet eller inom en månad från upptagningen lämnats över till polismyndighet eller åklagare av någon annan som gjort upptagningen,
2. ges in till domstol i mål om ansvar för brott eller
3. tagits upp vid sådan övervakning som avses i 7 § 2 b.

När bild- eller ljudmaterial inte längre får bevaras skall det omedelbart förstöras. Lag (2004:633).Ansökan om tillstånd och anmälan

15 § Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning enligt 5 § och anmälan om allmän kameraövervakning enligt 11 eller 12 § skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske.
16 § En ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning skall innehålla uppgift om och beskrivning av
1. ändamålet med kameraövervakningen,
2. den utrustning som skall användas,
3. den plats där utrustningen skall placeras och det område som kan övervakas samt
4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet.

Om övervakningen avser en arbetsplats skall yttrande från skyddsombud, skyddskommitté eller en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen vara fogat till ansökan.
17 § En anmälan om allmän kameraövervakning skall innehålla uppgift om
1. den som skall bedriva kameraövervakningen och i förekommande fall den som för anmälarens räkning skall ha hand om övervakningen,
2. i vilken typ av verksamhet som övervakningen skall förekomma,
3. huruvida bilder skall behandlas eller bevaras eller ljud avlyssnas och tas upp,
4. det antal personer som skall få ha tillgång till det bevarade materialet samt
5. huruvida områden omedelbart utanför in- och utgångar samt betalningsautomater eller liknande anordningar skall övervakas i enlighet med bestämmelserna i 11 §.

Om de förhållanden som har redovisats i en anmälan enligt första stycket ändras, skall länsstyrelsen skriftligen underrättas om förändringen.
Beslut om tillstånd
18 § Innan länsstyrelsen meddelar tillstånd till allmän kameraövervakning skall den kommun där övervakningen skall ske, få tillfälle att yttra sig.
19 § Har sökanden inte tidigare meddelats tillstånd till allmän kameraövervakning av det område som ansökan avser skall tillståndet innehålla uppgifter om hur kameraövervakningen får anordnas. Dessa uppgifter skall avse övervakningens ändamål, den utrustning som får användas och det område som får övervakas.
Länsstyrelsen skall också meddela de övriga villkor som behövs för tillståndet. Sådana villkor kan avse upplysningar om övervakningen, upptagning, användning, behandling eller bevarande av bilder, avlyssning eller upptagning av ljud samt andra förhållanden som har betydelse för att skydda enskildas personliga integritet.
Ett tillstånd får helt eller delvis meddelas för en begränsad tid.
20 § Om förutsättningarna för ett tillstånd ändras får länsstyrelsen meddela nya villkor eller, om det inte längre finns förutsättningar för att meddela tillstånd, återkalla tillståndet. Länsstyrelsen får i motsvarande fall ändra eller återkalla ett medgivande om undantag från upplysningsplikten enligt 4 § andra stycket.Tillsyn

21 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen skall också se till att tillståndskravet och anmälningsplikten för uppsatta övervakningskameror som inte tagits i bruk efterlevs.

22 § Länsstyrelsen får inom ramen för sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall följas.
23 § Ett föreläggande eller förbud enligt 22 § får förenas med vite.
24 § Länsstyrelsen har rätt att för tillsynen få tillträde till kontrollrum och andra delar av en övervakningsanläggning.
Länsstyrelsen får också begära upplysningar från den som bedriver kameraövervakning samt granska bevarat bild- eller ljudmaterial. Detta gäller även i fråga om den som för någon annans räkning har hand om övervakningen.Tystnadsplikt

25 § Den som tar befattning med uppgift som har inhämtats genom allmän kameraövervakning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhet ska i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas. Lag (2009:467).Straff m.m.

26 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. bryter mot bestämmelsen i 3 eller 4 § om upplysningsplikt,
2. bryter mot bestämmelsen i 5 § om tillståndsplikt,
3. bryter mot bestämmelsen i 11 eller 12 § om anmälningsplikt,
4. bryter mot bestämmelsen i 14 § om bevarandetid,
5. bryter mot villkor som har meddelats med stöd av 19 eller 20 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.
Den som överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt denna lag får inte dömas till straff för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.
27 § Övervakningsutrustning som har använts vid brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.
28 § Om den som bedriver allmän kameraövervakning eller den som för någon annans räkning har hand om övervakningen underlåter att i enlighet med 24 § ge tillträde eller lämna upplysningar eller hålla till handa bevarat bild- eller ljudmaterial, får länsstyrelsen förelägga vite. För att bereda sig tillträde får länsstyrelsen vid behov anlita polishandräckning.Överklagande m.m.

29 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Justitiekanslern får överklaga ett beslut för att ta till vara allmänna intressen. Beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning och om undantag enligt 4 § andra stycket från upplysningsplikten får överklagas även av den kommun där övervakningen skall ske och, om kameraövervakningen skall avse en arbetsplats, av en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten utom i mål där Justitiekanslern för talan.
30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om skyldighet att betala avgifter för länsstyrelsernas verksamhet enligt denna lag. Sådana föreskrifter får endast innebära rätt att ta ut avgifter för en ansökan, anmälan eller tillsynsåtgärd.Övergångsregler

Övergångsbestämmelser
1998:150
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 då lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. upphör att gälla.
2. Beslut om tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av den gamla lagen skall anses ha meddelats med stöd av den nya lagen.
3. Ett beslut om tillstånd, som har meddelats med stöd av den gamla lagen och som inte omfattar kameraövervakning i större utsträckning än vad som är medgivet enligt 11 eller 12 § i den nya lagen, skall anses vara förfallet när en anmälan enligt den nya lagen har skett, under förutsättning att anmälan innefattar den kameraövervakning som tillståndsbeslutet avser.
4. Har en ansökan om tillstånd att använda en övervaknings- kamera gjorts men inte slutligt prövats före ikraftträdandet, skall ansökan anses som en anmälan enligt den nya lagen, om ansökan inte omfattar kameraövervakning i större utsträckning än vad som är medgivet enligt 11 eller 12 § i den nya lagen.
5. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt då gällande bestämmelser.
2010:310
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller dock för sådana skyddsobjekt som anges i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305).
Till överst på sidan
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Nyheter Alla tider är GMT
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by Ulme