Skriv tydliga avtal

Det är inte ovanligt att det uppstår tvister mellan byggherre och entreprenör. För att undvika att det går så långt är det viktigt att du tänker på att skriva tydliga avtal och kontrakt med entreprenören, anlita en besiktningsman och - när du känner dig osäker - ta in experthjälp för sakkunnig vägledning.

Se till att upprätta skriftligt, fullständiga avtal med entreprenörer, baserat på regler och riktlinjer som anges i bland andra ABS 09 (tidigare ABS 05). Det är viktigt att inte ta något för givet. Är det något du undrar, fråga! Om du ändå känner dig osäker, kontakta någon sakkunnig inom området eller anlita en entreprenadjurist för att granska avtalet innan du skriver på. Den investeringen kan bespara dig många stunder av oro och stora onödiga utgifter.

Besiktningar

Olika besiktningar görs under byggtiden. Dels de som ska utföras enligt bygglagstiftningen och som finns angivna i kontrollplanen som fastställs vid kommunens byggsamråd. Dels de som ingår i entreprenadkontraktet enligt ABS 09, och som du själv ansvarar för som byggherre. Samordna de olika besiktningarna med hjälp av en expert. Besiktningar och andra kontroller bör göras för att du ska få det som du beställt. Ju bättre underlag som finns i form av ritningar och beskrivningar, desto bättre kan arbeten och kontroller utföras.

Om du efter besiktningen upptäcker felaktigheter i bygget ska du påtala detta senast sex månader efter slutbesiktningen. Då har entreprenören vanligtvis två månader på sig att åtgärda felen. Även besiktningsmän gör ibland fel och då kan det bli tvist om ersättningsfrågan. Sådana ärenden prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. 

Anlita experthjälp

Tvister om fel i byggen är ofta komplicerade. Kontakta därför en sakkunnig för rådgivning. För att få hjälp och råd om hur du ska gå tillväga i konsumentfrågor kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Reklamation

Entreprenören bär ansvaret för bevisade fel två år efter slutbesiktningen, såvida de inte är orsakade av dig eller genom en olyckshändelse. I upp till tio år kan du reklamera fel i arbeten på mark och byggnader till Allmänna reklamationsnämnden. Om du ska reklamera är det viktigt att göra det inom skälig tid från det att man upptäckt felet, alltså så snart som möjligt.

Olika avtalsformer


ABK 09

Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag
inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

ABS 09

 

En överenskommelse mellan bland andra
Konsumentverket och byggbranschen som ger
konsumenter ett starkare skydd. (Hette tidigare ABS 05)

AA 05

Avtals villkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial

ABT 06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten som ska användas vid totalentreprenader.

AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader
som ska användas vid utförandeentreprenader

ABM 07

Allmänna bestämmelser för köp av varor till
yrkesmässig byggverksamhet

AB-U 07

Är avsedda att användas i avtal mellan
generalentreprenören och underentreprenören
där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren
och generalentreprenören. AB-U 07 ersätter AB-U 04.