Områdesbestämmelser ger ingen rätt att bygga

Utanför detaljplaneområde kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. Dessa reglerar normalt endast enstaka frågor, som till exempel bebyggelsens utformning och vilka åtgärder som kräver bygglov.

Områdesbestämmelser ger ingen rätt att bygga, utan möjligheten att bygga avgörs efter lämplighetsprövning när du har skickat in en ansökan om bygglov till din kommun. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovprövningen.

Bevara värdefulla miljöer

Det är bara för begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan som områdesbestämmelser kan antas. Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan eller säkerställa riksintressen. Områdesbestämmelser kan också användas för att till exempel skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer.

Områdesbestämmelser kan reglera bland annat:

Det går inte att reglera byggandets omfattning så som byggnadshöjd och våningsantal. I plan- och bygglagen anges vad som får regleras med områdesbestämmelser.

Andra Webbplatser

Mer information om byggande kan du hitta på kommunernas webbplatser och på  Boverkets webbplats.

Dokument

Boverkets publikation: Områdesbestämmelser – en vägledning