Försäkringar för ditt bygge

Innan du börjar bygga är det viktigt att du tecknar försäkringar. Flera av försäkringarna som du ska teckna är enligt lag obligatoriska och du får inte börja bygga förrän du har tecknat dem.

Byggfelsförsäkring

Bygger du ett småhus så måste du enligt lag se till att det finns en byggfelsförsäkring som tecknas av antingen dig som byggherre eller din entreprenör. Byggfelsförsäkring avser framförallt fel i konstruktioner och bärande delar samt installationer för el, vatten, uppvärmning och eldstäder. Försäkringen omfattar fel eller brister som visar sig inom tio år efter det att byggnadsarbetet godkänts vid en försäkringsbesiktning. De ska anmälas snarast efter upptäckt.

Färdigställandeskydd

När du bygger nytt, ändrar eller bygger till finns det även krav på att byggherren ska teckna en försäkring för färdigställandeskydd. Färdigställandeskyddet kan antingen vara en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för kostnader för att slutföra arbetena om entreprenören skulle gå i konkurs. Försäkringen gäller även för kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har lämnats till byggnadsnämnden. Om huset inte är avsett för permanent boende kan byggnadsnämnden besluta om att det inte behövs något färdigställandeskydd.

Allriskförsäkring

Dina entreprenörer ska alltid ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden där du som beställare också ska vara medförsäkrad. Försäkringen gäller för verktyg, maskiner, byggmaterial och byggnaden under entreprenadtiden och två år efter entreprenadens godkännande.

Ansvarsförsäkring

Entreprenörerna ska dessutom ha en ansvarsförsäkring som gäller skador på tredjeman eller icke kontraktsbunden part och ska också gälla i två år efter entreprenadens godkännande vid slutbesiktningen. Tänk på att dina entreprenörer enligt entreprenadavtalet alltid ska lämna bevis på att försäkringarna är tecknade.

Det finns även olika frivilliga försäkringar som du kan teckna innan du börjar bygga. Skulle du t.ex. hamn i en tvist som gör att bygget drar ut på tiden finns det försäkringar som gör att du själv inte drabbas av kostnaderna eller omkostnaderna för förseningarna.